Hva gjøres av oppgjørsmegler?

Hva gjøres av oppgjørsmegler?

Sette opp kontrakt:
En kjøpekontrakt skal formalisere avtalen som allerede er inngått mellom selger og kjøper. Kontrakten skal inneholde alle de forhold som man allerede har blitt enige om ved aksept av bud. Nye momenter fra selger/kjøper som det ikke er opplyst om under salgsprosessen og før aksept av bud, kan nektes underskrevet i kontrakten. Det kan for eksempel være; feil og mangler eller endring av overtakelse som er til ugunst for en av partene. Kontrakten undertegnes i 4 eksemplarer hvorav selger og kjøper får hvert sitt og 2 til megler som oppbevarer disse i brannsikkert skap ihht gjeldende lovverk.

Tinglyse pantedokument/urådighet:
Denne sendes til Statens Kartverk umiddelbart etter at kontrakt er underskrevet og dokumentet i 2 originaler er levert megler i undertegnet og bevitnet stand

Inneståelse til kjøpers bank:
Dette er en garanti som gis til kjøpers bank om at deres pant vil få den prioritet i boligen som er avtalt. Dette er ofte en forutsetning for at penger blir utbetalt og det er bare foretak med eiendomsmegler bevilling som kan gi denne inneståelsen.

Ved overtakelse:
Megler sjekker om oppgjøret inkludert omkostninger fra kjøper er inne på klientkontoen før overtakelsen.
Overtakelsesprotokollen som må undertegnes av begge parter sendes til megler.

Kommunale avgifter:
Eventuelle skyldige kommunale avgifter betales av selger.

Husleie/fellesutgifter:
Skyldige fellesutgifter/husleie betales av selger.

Sletting av gamle heftelser:
Tidligere lån på boligen blir innfridd og pant slettet slik at kjøper overtar en heftelsesfri bolig.

Tinglysing av skjøte/hjemmelsdokument:
Skjøtet/hjemmelsdokumentet signeres av selger ved kontrakt og oppbevares hos megler frem til etter overtakelse. Sendes til Statens Kartverk etter at oppgjør er innbetalt, og overtakelse er foretatt uten problemer. Når skjøtet/hjemmelsdokument er tinglyst på ny eier kan oppgjør utbetales.
Etter tinglysing/overskjøting blir skjøtet/hjemmelsdokument sendt til kjøper.

Tinglysing av nye obligasjoner:
Kjøpers pantobligasjoner blir sendt til Statens Kartverk samtidig med skjøtet.
Dokumentavgift og tinglysingsgebyrer blir betalt.

Utbetaling til selger:
Overskuddet utbetales selger.

Spesifisert oppgjørsoppstilling sendes selger og kjøper.

Sletting av sikringsobligasjon:
Sikringsobligasjonen sendes til sletting.

Bestille ny grunnboksutskrift:
Det bestilles ny grunnboksutskrift som viser rett hjemmelshaver og tinglysing av nye obligasjoner med rett prioritet. Denne sendes til panthaver sammen med den tinglyste pantobligasjonen.

Ved borettslag, aksjeleilighet og sameie må forretningsfører tilskrives om eierskifte slik at de kan foreta et eierskifte i sine registre.

 

 Vilkår for bruk av tjenesten kontrakt og oppgjør

 En forutsetning for å benytte denne tjenesten er at all tinglyst og lovbestemt pant i eiendommen ikke overskrider salgssum.

I slike tilfeller må selger selv på forhånd sørge for pantefrafall fra panthavere slik at dette vilkår oppfylles. Videre anbefales det at skattemyndighetene kontaktes før salg, for å avklare om salget utløser krav om skatteinnbetaling.
 
Selgers ansvar
Det er alltid selger av en bolig som har ansvaret i et boligsalg.
Dette ansvarsforholdet gjelder både når selger velger å benytte eiendomsmegler eller hvis selger velger å selge boligen selv. En eiendomsmegler er kun en mellommann og vil normalt ikke ha ansvar for en boligs tekniske tilstand. Eiendomsmeglers ansvar reguleres av eiendomsmeglerloven

Ansvar for korrekte opplysninger
Det er alltid selger som har ansvar for at opplysninger i salgsoppgave, annonser og eventuelle andre dokumenter er korrekte.
Det er selgers ansvar å se til at alle relevante opplysninger er skrevet i salgsoppgave, annonse eller andre dokumenter.


Åpenbare feil og mangler
Det er selgers ansvar å opplyse om feil og/eller mangler man kjenner til ved boligen. Slike feil og/eller mangler skal opplyses i salgsoppgaven.
Dette gjelder selv om feilen og/eller mangelen med selvsyn kan ses/oppdages på visningen.

Skjulte feil og mangler
Det er alltid selgeren som har ansvaret for skjulte feil og/eller mangler ved boligen. Dersom disse feilene og/eller manglene var til stede før salget.
Dette ansvaret gjelder i hele 5 år etter at kjøper har overtatt boligen.

Dersom kjøper klager på boligen etter salget.
Boligen ”selges som den er” eller ”as is”. Dette betyr at kjøper kun kan klage på følgende fire punkter, jfr. Avhendingsloven § 3 -9:
• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger gitt i annonse, salgsoppgave eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

• Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.
Dersom kjøpers klage hører inn under ett av de nevnte punkter kan kjøper ha krav på erstatning eller i verste fall rett til å heve kjøpet.
Om det oppstår en konflikt mellom kjøper og selger etter salget anbefales det å søke juridisk bistand eller se http://forbrukerportalen.no/Emner/bolig

Bli Kunde